Also exhibited

Georgy Bragovsky

Maria Kolosovskaya

Nikolai Vatagin