Also exhibited
Georgy Bragovsky, Maria Kolosovskaya, Nikolai Vatagin, Nikolay Lavdansky